Đội ngũ cán bộ giáo viên nhân viên trường mầm non Long Sơn

* Số lượng cán bộ giáo viên nhân viên nhà trường

- Tổng số CBGVNV: 27 người trong đó: Quản lý; 03 (Biên chế); Giáo viên: 15 (Biên chế: 14, HD 09: 01); Nhân viên: 02 (Biên chế); Cô nuôi: 06 (hợp đồng); Bảo vệ: 01.

(Không có giáo viên hợp đồng chưa được tham gia các loại bảo hiểm, chưa được hưởng phụ cấp, thâm niên...)

+ Tỷ lệ giáo viên trên lớp: Nhà trẻ 2 cô/lớp (thiếu 0 giáo viên); mẫu giáo 5 tuổi 2 cô/lớp; mẫu giáo 3 tuổi, 4 tuổi 1 cô/lớp (Thiếu 4 giáo viên)

* Công tác xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên (công tác đào tạo, bồi dưỡng CBQL, GVMN theo 10 mô-đun và các nội dung bồi dưỡng khác của địa phương).

- Tỷ lệ giáo viên đạt trên chuẩn ở mức 93,3% 

- Nhà trường thường xuyên quán triệt và nâng cao nhận thức và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên trong việc thực hiện nhiệm vụ, ý thức chấp hành nội quy, quy chế nhà trường, thái độ tinh thần đối với phụ huynh và học sinh.

- Trong năm học đã xây dựng kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ CBGVNV bồi dưỡng giáo viên nắm vững mục tiêu, nội dung, phương pháp và hình thức tổ chức hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ mầm non theo chương trình Giáo dục MN. Trong năm học nhà trường đã tạo điều kiện để giáo viên đang có trình độ đạt chuẩn tham gia các lớp học để nâng cao trình độ trên chuẩn

- Nhà trường tạo điều kiện để giáo viên tự học, tự rèn nâng cao tay nghề, phát huy hết khả năng, vận dụng phương pháp và hình thức đổi mới một cách linh hoạt, sáng tạo trong CSGD trẻ nhất là giáo viên mới.

- Thường xuyên tổ chức các buổi thao giảng, dự giờ đồng nghiệp để bổ sung cho giáo viên.

- Xây dựng đội ngũ giáo viên cốt cán, dự nguồn; bồi dưỡng cho cán bộ chủ chốt trong đơn vị thực hiện các nhiệm vụ được giao một cách xuất sắc.

- Tổng số giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi cấp trường: 11/11, 4/4 giáo viên dạy giỏi cấp Thị xã, 1 giáo viên thi giáo viên dạy giỏi cấp Tỉnh

- Có 100% CBGV được tham, gia học tập các Môđun và học tập các chuyên đề do phòng GD&ĐT tổ chức.